Słowo na 16 marca 2021

Obecność świętych we wspólnocie Kościoła jest jedną z prawd naszej wiary. Cieszymy się gdy doświadczamy ich bliskości. Stanowią oni bogactwo duchowe Kościoła i każdego z nas. Wspierają nas bowiem na drodze pogłębiania wiary, uwrażliwiają na potrzeby drugiego człowieka obok nas oraz ukazują prawdziwy ideał człowieczeństwa w oparciu o prawo Boże, które nie podlega zmianom kulturowym, panoszącym się ideologiom czy też lansowanym modom. Jest prawdą, że człowiek wyrasta i dojrzewa w swojej kulturze, nabywa umiejętności życia od swoich bliskich, ze swojego środowiska, ale kierunek pełnego rozwoju wskazuje nam Bóg i ostatecznie to On przyzywa nas do siebie. Człowiek jest bowiem stworzony na Jego obraz.

Na drodze naszego duchowego rozwoju nie jesteśmy sami. Zmian na lepsze w naszym życiu dokonujemy przy pomocy łaski Bożej, która spływa na nas we wspólnocie Kościoła i przez bliskich nam świętych. Oni już cieszą się przebywaniem przy Bogu, ale są również związani z nami pewną formą przyjaźni duchowej. Towarzyszą nam w różnych sytuacjach życiowych. Dzielą się z nami swym bogactwem duchowym, które przenika do naszego serca i do naszego umysłu, budząc w nas pragnienie duchowego rozwoju.

To pragnienie zostało nam wszczepione już w momencie chrztu świętego, jednak pod wpływem codziennych trosk i niekontrolowanych przywiązań zostaje ono łatwo zagłuszone. Nasze pragnienia koncentrujemy wtedy na tym co doczesne i przyziemne, ale one nie zaspokoją nigdy w pełni naszego serca. W nim nieustannie rozbrzmiewa Boże wołanie: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). Zatem nasi święci przyjaciele pomagają nam odnowić te święte pragnienia, skierowane ku Bogu, ku pełnemu rozwojowi człowieka, zgodnie z planem Bożym.

Pragnienie doskonalszego życia, życia pełnią człowieczeństwa, jest owocem działania Ducha Świętego. On uzdalnia człowieka do mądrej troski o dobra doczesne, ale rozpala także miłość do dóbr nadprzyrodzonych, wiecznych, do zbawienia. Ponieważ droga duchowego rozwoju związana jest jednak z Krzyżem naszego Pana, często budzi więc obawy i trudności u niektórych. My wiemy, że w praktyce nigdy nie obejdzie się bez wyrzeczeń i walki duchowej, bez dokonywania wyborów, nieraz bardzo trudnych. Obecność świętych dodaje nam jednak odwagi i sił do podjęcia mądrej ascezy, która oczyści nasze pragnienia i sposób widzenia codziennej rzeczywistości. Mimo trudu odkrywamy piękno zjednoczenia się z Chrystusem, najpiękniejszym z synów ludzkich (por. Ps 45,3). Owocem tych wysiłków będzie wzrost miłości do Boga i do drugiego człowieka, odważne podejmowanie decyzji zgodnych z Ewangelią, mądre podchodzenie do problemów, do trudności i cierpienia (por. KKK 2014). Kazanie Chrystusa na górze, z trudnymi słowami „błogosławieni, którzy cierpią …”, staje się wtedy rzeczywiście programem życiowym dla wierzącego, umocnionego obecnością świętych przyjaciół, którzy już przeszli tę drogę.

Obraz ks. Jana Marszałka, jaki nosimy w naszych sercach, jakże bardzo wpisuje się w ten opis działania świętych w Kościele. Widzimy go ciągle jako mądrego duszpasterza, zatroskanego o zbawienie wieczne swoich parafian i samego siebie. W jednym z kazań adwentowych przypominał wiernym, że jeśli ciało panuje nad duszą, to i ciału i duszy jest źle. Taki człowiek łatwo idzie za pożądaniami, które muszą prowadzić do degradacji osoby. Powtarzał, że nie ma prawdziwego rozwoju człowieka bez praktyk pokutnych. Wyrzeczenie nie stoi bowiem na przeszkodzie rozwoju osobowości ludzkiej, ale przyczynia się do jego wolności. Skoro tak mądrze umiał kiedyś wskazywać drogę rozwoju wiernym, powierzonym, jego duszpasterskiej pieczy, to dzisiaj czyni to jeszcze bardziej skutecznie, pełen mocy łaski płynącej z przebywania blisko Boga.

Zapraszamy na kolejną miesięcznicę 16 marca 2021 o godzinie 17.00, do kościoła w Łodygowicach. Postarajmy się zachować roztropnie wszystkie ograniczenia obecnego stanu pandemii. Modlitwę naszą poprowadzi tym razem ks. Stanisław Czernek. Kto nie może przybyć osobiście, niech łączy się z nami duchowo. Ważne jest nasze wspólne trwanie przy Panu i wspólne przedstawianie Bogu sprawy Księdza Prałata.

P.S. Z ostatniej chwili!
Konferencja Episkopatu Polski, na sesji plenarnej w dniu 11 marca 2021, zgodziła się na otwarcie procesu beatyfikacyjnego ks. Jana Marszałka na szczeblu diecezjalnym. Następnym krokiem będzie otrzymanie "nihil obstat" ze strony Stolicy Apostolskiej.

Postulator
ks. Stanisław Mieszczak SCJ

 

 Wszechmogący Boże, spraw, aby życie i przykład Twego sługi ks. Jana, przyczynił się do naszego postępu na drodze do zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego.