Podsumowanie miesięcznicy z 16 grudnia 2021

Nasza grudniowa miesięcznica wpisuje się oczywiście w adwent. Ten okres przynosi wierzącym specjalną łaskę, która uzdalnia ich do oczekiwania i odkrywanie Zbawiciela przychodzącego w nasze ludzkie realia. Ale łaska ta motywuje także do duchowego wysiłku, nadając temu oczekiwaniu bardzo konkretny wymiar. W jednym ze swoich kazań na rozpoczęcie adwentu (trudno określić datę), ks. Marszałek przypomina zasady przeżywania tego czasu. Podkreśla konieczność wejścia w ścisłą relację z Chrystusem. Powołuje się tutaj na list św. Pawła do Rzymian. „Godzina jest, abyśmy ze snu powstali odrzućmy uczynki ciemności a przyobleczcie się w szatę jasności. Nie w rozpuście i pijaństwie, nie w złości i w zazdrości chodźcie, ale przyobleczcie się w Jezusa Chrystusa” (Rz 13, 12 – stare tłumaczenie, cytowanie przez ks. Marszałka). To powstanie ze snu i przyobleczenie się w Chrystusa ks. Jan tłumaczy jako rozwój cnót chrześcijańskich: sprawiedliwości, roztropności, wstrzemięźliwości i męstwa, czyli cnót nazywanych w katechizmie kardynalnymi. Program prosty, a jakże wspaniały dla życia człowieka. Chodzi o rozwój człowieka w Chrystusie.

Przy tej ostatniej w tym roku miesięcznicy poprosiliśmy o homilię ks. proboszcza Józefa Zajdę. Przywołał on postać św. Jana Chrzciciela i jego rolę w tamtejszym społeczeństwie. Jego autorytet moralny przyrównał do autorytetu, którym cieszył się i cieszy nadal ks. Jan Marszałek. Mszy Świętej przewodniczył ks. Janusz Ponc, wikariusz oraz obecny był także ks. Józef Niedźwiedzki. Przywiózł on ze sobą wstępne opracowanie drugiej części zapisków ks. Marszałka. Ze względu na trudne warunki drogowe ks. Postulator dotarł z opóźnieniem. Dziękuję także Akcji Katolickiej za wierną posługę w czasie tej modlitwy.

Informacje na temat prac związanych z przygotowaniem do procesu podam niedługo w rocznym sprawozdaniu z działalności biura postulatorskiego.

Trwajmy w modlitwie przed Panem i rozpoznajmy coraz lepiej Jego dary.

 ks. Stanisław Mieszczak SCJ
postulator